คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 28 ปี 2562

 


 

 

  นางปิยนุช  โกยวานิช
ประธานกรรมการ
 

นพ กฤติน  มีวุฒิสม
รองประธานกรรมการ

นายพิชัย  เพชรไทย
กรรมการเหรัญญิก

นางสาวประภาพรรณ นินมรัฐ
กรรมการเลขานุการ

นางกาญจนา ละอองจันทร์
กรรมการ

นางสุนทรี  ลิ่มทอง
กรรมการ

นางสาวสิริรัตน์ ศรีสมวงษ์
กรรมการ

นายไพสิทธิ์  ลิ่มเกตุรัตน์
กรรมการ

นายบัญชา ภูริปาณิก
กรรมการ

นางสาวนิรมล  อุ่เจริญ
กรรมการ

 

 

นายสุทน อังษานาม
กรรมการ