คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 30 ปี 2564

 

 

  นางสาววณิชา  ลิ่มศิลา
ประธานกรรมการ
 

นพ กฤติน  มีวุฒิสม
รองประธานกรรมการ
นายพิชัย  เพชรไทย
เหรัญญิก
นายสุทน อังษานาม
เลขานุการ

นางสาวนิรมล  อุ่เจริญ
กรรมการ
นางนุชจรี  บุญมี
กรรมการ
นางทัศมณี กมลานนท์
กรรมการ

นายไพสิทธิ์  ลิ่มเกตุรัตน์
กรรมการ
นายบัญชา ภูริปาณิก
กรรมการ
นายขจรศักดิ์  เฉลิมพล
กรรมการ

 

 

นายเอกลักษณ์ บุญพา
กรรมการ