คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 32 ปี 2566

 

 

  นางสาววณิชา  ลิ่มศิลา
ประธานกรรมการ
 

นายกฤติน  มีวุฒิสม
รองประธานกรรมการ
นางนุชจรี  บุญมี
เหรัญญิก
นางรัตนา  ศักดิ์ปูชนียกุล
เลขานุการ

นางพิมพ์ใจ  เหลืองอ่อน
กรรมการ
นางสมสุข  เลิศการณ์
กรรมการ
นางทัศมณี กมลานนท์
กรรมการ

นางปิยนุช  โกยวานิช
กรรมการ
นายวรฉัตร  คงเทียม
กรรมการ
นายพิชัย  เพชรไทย
กรรมการ

 

 

นายเอกลักษณ์ บุญพา
กรรมการ