คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 31 ปี 2565

 

 

  นางสาววณิชา  ลิ่มศิลา
ประธานกรรมการ
 

นางพิมพ์ใจ  เหลืองอ่อน
รองประธานกรรมการ
นายสุทน  อังษานาม
เหรัญญิก
นางนุชจรี  บุญมี
เลขานุการ

นางสาวนิรมล  อุ่เจริญ
กรรมการ
นางสมสุข  เลิศการณ์
กรรมการ
นางทัศมณี กมลานนท์
กรรมการ

นางปิยนุช  โกยวานิช
กรรมการ
นายวรฉัตร  คงเทียม
กรรมการ
นายขจรศักดิ์  เฉลิมพล
กรรมการ

 

 

นายเอกลักษณ์ บุญพา
กรรมการ