ทำเนียบประธานสหกรณ์

ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด

1. นายแพทย์สุเทพ อนุกูลสวัสดิ์ ชุดเริ่มดำเนินการ พ.ศ.2534
2. นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร ชุดที่ 1-2 พ.ศ.2535 - 2536
3. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพานิชย์ ชุดที่ 3-4 พ.ศ.2537 - 2538
4. นายแพทย์สุธีระ วัชระคุปต์ ชุดที่ 5-7 พ.ศ.2539 - 2541
5. นายแพทย์วิชัย เที่ยงธีระธรรม ชุดที่ 8-11 พ.ศ.2542 - 2545
6. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ชุดที่ 12-13 พ.ศ.2546 - 2547
7. นางสุจิตรา โกยวานิช ชุดที่ 14-17 พ.ศ.2548 - 2551
8. นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ชุดที่ 18-21 พ.ศ.2552 - 2555
9. นายธีรภัทร์ ควรวินิจ ชุดที่ 22-23 พ.ศ.2556 - 2557
10. นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ชุดที่ 24-27 พ.ศ.2558 - 2561
11. นางปิยนุช โกยวานิช ชุดที่ 28 พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน