ประวัติสหกรณ์

          ด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดโรงพยาบาลระนองได้เริ่มการจัดตั้ง สหกรณ์ขึ้น ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก ในระยะแรก ตั้งได้รวบรวมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ประมาณ 231 คน บรรดาผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2534 เพื่อพิจารณาและดำเนินการขอจดทะเบียน สหกรณ์
 
ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
RANONG HOSPITAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 
สมาชิก
- สมาชิกเมื่อแรกตั้ง   231 คน
- เมื่อจดทะเบียนแล้ว สมาชิกจะเข้าอีกประมาณ 100 คน
 
ค่าหุ้น
ทุนเรือนหุ้นไม่จำกัดจำนวน มูลค่าหุ้นๆ 10.-บาท สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 231 คน
ถือหุ้นครั้งแรก 4,011 หุ้น รวมเป็นทุน ค่าหุ้น 40,110.-บาท
 
เงินทุนของสหกรณ์เมื่อแรกตั้ง
เงินค่าหุ้น   40,110 บาท
ค่าธรรมเนียมปรกเข้าคนละ 50 บาท สมาชิก 231 คน 11,550 บาท
รวม    51,660 บาท
 
การจัดจ้างเจ้าหน้าที่และการประกัน
          ในระยะแรกตั้ง สหกรณ์ยังไม่มีรายได้มากพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ได้ทางคณะกรรมการดำเนินการจะให้กรรมการบางท่านมาช่วยปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไปพลางก่อน จนกว่าสหกรณ์จะมีรายได้มากพอ จึงจะดำเนินการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต่อไป
 
ความเห็นของผู้จัดตั้ง
          ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง สามารถดำเนินงานประสพความสำเร็จได้ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการของสหกรณ์พอสมควรเห็นสมควรพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ใบสำคัญรับจดทะเบียน สหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2534
 
สถานที่ทำงาน
ขอใช้สถานที่ของโรงพยาบาลระนอง 3 แห่ง
1. ห้องประชุมตึกอำนวยการ ก.ค. 2534
2. ห้องไตเทียม ชั้น 2 อาคารขุนขจัดโรคนิกร
3. ห้องพัก VIP ชั้น 2 ตึกหลังคลอด ก.พ. 2545
4. จัดสร้างอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
งบประมาณ 642,524 บาท
ใช้พื้นที่ของ รพ.ระนอง
ก่อสร้างเมื่อ 20 กพ .2549
เปิดทำการเมื่อ 28 ธค. 2549