วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินและการถือหุ้นของสมาชิก
  2. เป็นแหล่งเงินกู้ของสมาชิกเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบ
  3. พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสถานะทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
  4. สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
  5. สร้างการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
  6. เสริมสร้างองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ของสมาชิกแก่สมาชิก
  7. ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้านสาธารณประโยชน์และการมีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. เสริมสร้างความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่สมาชิก
  3. สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้สมาชิก