ข้อบังคับ / ระเบียบ

 1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด พ.ศ.2560  [download]

 • ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการขยายงานสหกรณ์ พ.ศ. 2546  [download] 
 • ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2547  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2547  [download] 
 • ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2547  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2547  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2549  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ. 2555  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติและการรักษาความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2555  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558   [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2558  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559  [download] 
 • ระเบียบ ว่าด้วยว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2559  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559  [download] 
 • ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564  [download]
 • ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินากออมทรัพย์พิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564   [download]