ภาพกิจกรรม - สอ.โรงพยาบาลระนอง รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563
      เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ต้อนรับคณะผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ของ ชสอ. ประจำปี 2563 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
 
      โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
      1.ประเมินผลตามมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.
      2.ประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
      3.ประเมินผลด้านกายภาพของสำนักงานสหกรณ์
 
      ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
      ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลโรงพยาบาลระนอง จำกัด เป็น 1 ในจำนวน 15 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
 
      นางสาววณิชา ลิ่มศิลา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ พร้อมมุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ คือ เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์ สูงสุดของสมาชิก
 
rhcoop_640316_01
rhcoop_640316_02
rhcoop_640316_03
rhcoop_640316_04
rhcoop_640316_05
rhcoop_640316_06
rhcoop_640316_07
rhcoop_640316_08
rhcoop_640316_09
rhcoop_640316_10
rhcoop_640316_11
rhcoop_640316_12
rhcoop_640316_13
rhcoop_640316_14
rhcoop_640316_15
rhcoop_640316_16
rhcoop_640316_17
rhcoop_640316_18
rhcoop_640316_19
rhcoop_640316_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2