ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกมาชุม โรงพยาบาลระนองประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกมาชุม โรงพยาบาลระนอง (77)
โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการฝึกวิชาชีพ "ถักกระเป๋าไหมเชือกร่ม" วันที่ 11-15 กรกฏาคม 2559 กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด โดย อาจารย์ผู้สอน จากวิทยาลัยชุมชนระนอง (52)
โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (54)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (12)
สอ.รพ.แต่งตั้ง นางสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ ตัวแทนรับรางวัล และนางนงลักษณ์ เหล่าสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้สังเกตุการณ์ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 รับรางวัลจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมโฟวิงส์ กทม.สอ.รพ.แต่งตั้ง นางสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ ตัวแทนรับรางวัล และนางนงลักษณ์ เหล่าสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้สังเกตุการณ์ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 รับรางวัลจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมโฟวิงส์ กทม. (21)
วันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถ้ำพระขยางค์ อ.กระบุรี จ.ระนอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานแสดงความยินดีนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร วันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถ้ำพระขยางค์ อ.กระบุรี จ.ระนอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานแสดงความยินดีนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร "นักสหกรณ์อันมีคุณค่าแห่งปี" จากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (31)
สมาชิกร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาเบตอง  ส่ง 2 ทีม ชาย ในวันสหกรณ์แห่งชาติวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถ้ำพระขยางค์ อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กับรองชนะเลิศอันดับ 2สมาชิกร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาเบตอง ส่ง 2 ทีม ชาย ในวันสหกรณ์แห่งชาติวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถ้ำพระขยางค์ อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กับรองชนะเลิศอันดับ 2 (14)
สหกรณ์ฯ จัดโครงการ สหกรณ์ฯ จัดโครงการ "อิ่มทอง เพื่อน้อง เด็กพิเศษ" เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษบ้านพรรั้ง อ.เมือง จ.ระนอง (43)
เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน" จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 (11)
นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้ารับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าปี 2558 จาก ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้ารับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าปี 2558 จาก ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 (30)