ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี (129)
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (34)
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร  วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." ณ โรงแรมกระบี่รอยัล (17)
บรรยากาศประชุมใหญ่ 2561 พร้อมเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 5 ตำแหน่งบรรยากาศประชุมใหญ่ 2561 พร้อมเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 5 ตำแหน่ง (147)
นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการ และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ 2561 จำนวน 13 คนนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการ และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ 2561 จำนวน 13 คน (24)
วันที่ 24 ก.ค. 61 นพ.นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ และ กรรมการ พร้อม จนท ต้อนรับคณะประเมินผลงาน สหกรณ์สีขาว 9 หลักธรรมภิบาล วันที่ 24 ก.ค. 61 นพ.นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ และ กรรมการ พร้อม จนท ต้อนรับคณะประเมินผลงาน สหกรณ์สีขาว 9 หลักธรรมภิบาล  (14)
วันที่ 16 ก.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิก วันที่ 16 ก.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิก "โครงการสร้างมูลค่าลายผ้าปักปาเต๊ะ" บรรยากาศคึกคัก มีสมาชิกสนใจเข้าฝึกอบรมจำนวนมาก (30)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้ารับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นสาขานักบริหาร ระดับดีมาก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด รับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักปฏิบัติการ ระดับดีวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้ารับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นสาขานักบริหาร ระดับดีมาก และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด รับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักปฏิบัติการ ระดับดี (30)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และเพิ่มพูนความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ประจำปี 2561 สมาชิกสามัญ 40 ทุนๆละ 1,000.-บาท สมาชิกสมทบ 29 ทุนๆละ 500 บาท ณ ห้องโภชนาการโรงพยาบาลระนองวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และเพิ่มพูนความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ประจำปี 2561 สมาชิกสามัญ 40 ทุนๆละ 1,000.-บาท สมาชิกสมทบ 29 ทุนๆละ 500 บาท ณ ห้องโภชนาการโรงพยาบาลระนอง (37)
วันที่ 15 มี.ค 61 ต้อนรับคณะทีมประเมิน นำโดย นายกฤษฏา จันทร์แดง สกจ.ระนอง และคณะ เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัดวันที่ 15 มี.ค 61 ต้อนรับคณะทีมประเมิน นำโดย นายกฤษฏา จันทร์แดง สกจ.ระนอง และคณะ เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด" โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล" ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างศรัทธา ผลงานดี ณ สอ.รพ ระนอง (11)