ภาพกิจกรรม - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม วิทยากร  3 ท่าน นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นายจักวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นายอาคม มีมาก นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ  นพ.กฤติน มีวุฒิสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและ จนท สมาชิก รวมจำนวน 55 คน เข้าร่วมฟังสัมมนา 

RH_630113_21
RH_630113_22
RH_630113_23
RH_630113_24
RH_630113_25
RH_630113_26
RH_630113_27
RH_630113_28
RH_630113_29
RH_630113_30
RH_630113_31
RH_630113_32
RH_630113_33
RH_630113_34
RH_630113_35
RH_630113_36
RH_630113_37
RH_630113_38
RH_630113_39
RH_630113_40
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 4