ภาพกิจกรรม - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม วิทยากร  3 ท่าน นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นายจักวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นายอาคม มีมาก นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ  นพ.กฤติน มีวุฒิสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและ จนท สมาชิก รวมจำนวน 55 คน เข้าร่วมฟังสัมมนา 

RH_630113_41
RH_630113_42
RH_630113_43
RH_630113_44
RH_630113_45
RH_630113_46
RH_630113_47
RH_630113_48
RH_630113_49
RH_630113_50
RH_630113_51
RH_630113_52
RH_630113_53
RH_630113_54
RH_630113_55
RH_630113_56
RH_630113_57
RH_630113_58
RH_630113_59
RH_630113_60
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 4